عنوان: روش های جذب دختران

برای جذب اولیه یك دختر باید از دو عنصر كمك گرفت یكی زیبایی نسبی

و دیگری یك تیپ نسبتا خوب اما نكته مهم این است كه این تیپ و زیبایی از نظر هر

فردی متفاوت است.

برای مثال یك دختر از تیپ اسپرت خوشش می آید و دختر دیگری از

تیپ مردونه یا یك دختر از پسر بی مو خوشش می آید و دختر دیگری بر عكس ولی نكته

مهم این است كه هر دختری را با توجه به نوع پوشش میتوان فهمید از چه نوع پسری خوشش

می آید ولی فهمیدن این كه چه دختری از چه قیافه خوشش می آید كمی سخت تر است به طور

كلی معمولا دختر ها از شكل های متفاوت با خود شان بیشتر لذت می برند این مساله را با

یك مثال شرح می دهیم. مثلا دختر های با موی موج دار از پسر های با موی لخت خوششان می اید

آید و بر عكس یا مثلا دختر های زیبا از پسر های زمخت خوششان می آید كه این مساله را ما در

جامعه خود به وفور دیدهایم